điều kiện sử dụng chung

Điều khoản sử dụng chung

1. Trang web này, có thể truy cập tại www.fuersie.de, là chủ đề của các điều khoản sử dụng sau đây, trong mối quan hệ giữa người dùng và 4 Seasons Digital.net GmbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg (sau đây được gọi là "nhà cung cấp dịch vụ") bằng cách gọi trang web này ràng buộc đồng ý. Nếu các điều khoản và điều kiện đặc biệt cho việc sử dụng cá nhân c